Algemene Voorwaarden

Artikel 1– Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Toko Thanh Hung B.V.
Vestigingsadres: Vondelsingel 43-45, 3202XE, Nederland.
Telefoonnummer: +31 (0)181-698199

E-mailadres: info@tokothanhhung.eu
KvK-nummer: 83141367
BTW-nummer: NL862747296B01
Bank: NL86 INGB 0007 7943 62

We zijn telefonisch bereikbaar op:
Maandag tussen 13.00 en 17.30,
Dinsdag t/m zaterdag tussen 9.30 en 17.30.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Toko Thanh Hung, gevestigd te 3202XE Spijkenisse, Vondelsingel 43-45(bezoekadres);
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Toko Thanh Hung Webshop;
3. Bedrijf: de onderneming die een beroep of bedrijf uitoefent en zodanig ingeschreven is in het handelsregister en een overeenkomst op afstand aangaat met Toko Thanh Hung Webshop;
4. Klant: consument of bedrijf;
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) telefoon en internet;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Toko Thanh Hung Webshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Bedenktijd: de periode waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
9. Dag: kalenderdag;
10. Werkdag: een dag van maandag tot en met vrijdag;
11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten, waarvan de levering en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Toko Thanh Hung Webshop in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Toko Thanh Hung Webshop en klant en op elk aanbod van de Toko Thanh Hung Webshop.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de Toko Thanh Hung Webshop de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de Toko Thanh Hung Webshop voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de klant de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, in het bijzonder de voldoening van verschuldigde bedragen genoemd in artikel 7, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. Toko Thanh Hung Webshop bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de Toko Thanh Hung Webshop niet is
bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. De Toko Thanh Hung Webshop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De Toko Thanh Hung Webshop zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de klant elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige web omgeving.
4. Aan de klant zal Toko Thanh Hung Webshop bij het product meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van Toko Thanh Hung Webshop waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Toko Thanh Hung Webshop deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
d. de informatie over de garanties en service na aankoop;
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Toko Thanh Hung Webshop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten;
6. Toko Thanh Hung Webshop kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Toko Thanh Hung Webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Toko Thanh Hung Webshop behoudt zich het recht voor om vanwege moverende redenen de overeenkomst met klant niet aan te gaan. Indien dit het geval is, dan zal Toko Thanh Hung Webshop dit aan de klant binnen zeven dagen kenbaar maken.

Artikel 5 – Het aanbod

1. Toko Thanh Hung Webshop zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de klant het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt zullen deze afbeeldingen zo waarheidsgetrouw mogelijk van de aangeboden
producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een klant direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Toko Thanh Hung Webshop niet.
3. Bij een aanbod vermeldt Toko Thanh Hung Webshop duidelijk wat de rechten en plichten van een klant zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
– prijs inclusief belastingen;
– kosten van aflevering indien van toepassing;
– wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de klant deze tot stand kan laten komen;
– wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
– de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten en;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de klant kan worden geraadpleegd;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
– termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Betaling

1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan vooraf bezorging van het goed.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de klant kan Toko Thanh Hung Webshop, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen mits zulks vooraf aan de klant is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan Toko Thanh Hung Webshop te worden medegedeeld.

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De klant heeft bij de aankoop van producten gedurende veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product of totale bestelling door of namens de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door dit ondubbelzinnig kenbaar te maken. Voor niet-consumenten is het herroepingsrecht niet van toepassing.
2. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Toko Thanh Hung Webshop retourneren, volgens de door Toko Thanh Hung Webshop aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

1. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de standaard terugzending niet voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Toko Thanh Hung Webshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de terugzending, bewijs van terugzending of herroeping, terugbetalen onder eventuele verrekening van de te hoge kosten van terugzending.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt door Toko Thanh Hung Webshop worden uitgesloten voor de volgende producten:
a) die snel kunnen bederven of met beperkte houdbaarheid;
b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c) voor losse kranten en tijdschriften;
d) die door Toko Thanh Hung Webshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
f) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 11 – Duurtransacties

1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de klant altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde
tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 12 – Levering, bezorging en uitvoering

Algemene Voorwaarden
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Toko Thanh Hung Webshop hiervan melding maken aan de klant uiterlijk vijf werkdagen na bestelling.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de klant bij de Toko Thanh Hung Webshop.
5. Het factuuradres is het adres die de klant aan Toko Thanh Hung Webshop heeft medegedeeld waar de factuur naar wordt verzonden. Het bezorgadres is het adres dat de klant aan Toko Thanh Hung Webshop heeft medegedeeld als plaats van bezorging. De levering geschiedt vanuit Spijkenisse en wordt uitbesteed aan een professionele transporteur. De wijze en tijdstip van bezorging is onderhevig aan de gekozen wijze van uitvoering van de dienst door de transporteur.
6. Toko Thanh Hung Webshop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen vijf werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar geen recht op eventuele schadevergoeding.
7. Ingeval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Toko Thanh Hung Webshop het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 13 – Garantie

Een door Toko Thanh Hung Webshop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Toko Thanh Hung Webshop opzichte van de klant heeft op grond van de wet
en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 14 – Conformiteit

Toko Thanh Hung Webshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product is bezorgd worden medegedeeld worden. Eventuele gebreken dienen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Toko Thanh Hung Webshop.
2. Toko Thanh Hung Webshop zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Toko Thanh Hung Webshop binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Toko Thanh Hung Webshop en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden van de klant worden niet erkent door Toko Thanh Hung Webshop tenzij dit uit geschrifte blijkt. Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt Hoofddorp als domicilie worden gekozen.

Artikel 17 – Aanbiedingen en Acties

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten, prijzen et cetera niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Ook heeft de webshop eigen aanbiedingen, die niet gelden in onze winkels. Andersom gelden de aanbiedingen in de winkels ook niet in de webshop.

Voorwaarden extra service Toko Thanh Hung Webshop vers- en diepvriesproducten

Om in aanmerking te komen voor deze extra service moet u in ons bezorggebied vallen. Minimum aankoopbedrag door middel van een speciale bezorging worden de producten gegarandeerd van een extra kwaliteit. Vanaf een totaal waarde van € 50,00 (exclusief bezorgkosten) wordt er bezorgd. Dit geldt alleen als u vers- en/ of diepvriesproducten besteld. Als u bestelling geen vers- en/ of diepvriesproducten bevat is er geen minimum aankoopbedrag!

Bezorgkosten
Bij bestellingen van 20 en tot 30 kg vragen wij € 4,95 aan bezorgkosten.

Bezorgdagen
Voor 12:00 uur besteld is in principe binnen 48 uur leveren. Dit geldt alleen als de factuur is voldaan en het bestelde product op voorraad is.
b.v.: wanneer u op maandag bestelt wordt er woensdag bezorgd.
Houdt u er rekening mee dat wanneer u vrijdag of in het weekend bestelt uw bestelling pas maandag in behandeling wordt genomen en pas woensdag bezorgd wordt.

Garantie
Mocht een product niet op voorraad zijn, dan nemen wij telefonisch of via de e-mail contact met u op. In overleg zullen wij u een paar opties aanbieden:
– Wachten tot het product weer leverbaar is. In dit geval geldt niet de afspraak: voor 12.00 uur bestellen en binnen 48 uur leveren
– Er wordt een vervangend product aangeboden, dat zoveel mogelijk overeenkomt met het door uw gekozen product. Bij het vervangen wordt altijd uw aankoopbedrag geëvenaard waarbij ook rekening gehouden wordt met het gewicht en de kwaliteit.
– Mochten de hiervoor genoemde opties geen oplossing bieden, dan wordt uw aankoopbedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Tips en ideeën

Heeft u tips, suggesties en ideeën, dan kunt u deze altijd mailen naar info@tokothanhhung.eu
Voor recepten kunt u onze website raadplegen https://www.tokothanhhung.nl/recepten.
Ook kunt u uw ideeën uitwisselen op Facebook en Instagram.

Contact
Mocht u na het lezen van onze voorwaarden nog vragen hebben, dan kunt ons van:
Maandag tussen 13.00 en 17.30, Dinsdag t/m zaterdag tussen 9.30 en 17.30. uur bereiken op tel.0181-698199 of mailen naar info@tokothanhhung.eu.
Wij streven ernaar uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.

Privacy Notice

Als u een bestelling plaatst, hebben wij de volgende gegevens van u nodig om uw bestelling uit te voeren: uw naam, het afleveradres en uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van het verloop. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De persoonsgegevens die u via onze websites en webwinkel aan ons verstrekt, leggen wij vast in een bestand. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Ook kunnen we bijhouden welke producten u eerder besteld hebt, zodat u sneller en gemakkelijker boodschappen bij onze webwinkel kunt doen. De bestanden van onze webwinkel kunnen ook worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven. Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen kunt u dit aangeven bij ‘Mijn Persoonlijke gegevens’ op deze site. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit ook aangeven op deze site.

Online bestellen is momenteel NIET mogelijk.
Onze excuses voor het ongemak.

X