Privacy Policy

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy beleid.
Doel: gebruik van privacy gevoelige informatie is gewaarborgd

Toko Thanh Hung is een online supermarkt en toko die gevestigd is in Spijkenisse en verkoopt zowel producten en verleent diensten aan particulieren als ook aan niet-particulieren in onze winkels.
Wanneer u een van onze websites (www.tokothanhhung.com of www.tokothanhhung.nl of www.tokothanhhungwebshop.nl) bezoekt, bestelt bij een van onze winkels of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt op de wijze die in dit privacyreglement is uiteengezet.

De door u aan Toko Thanh Hung verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze verklaring is bepaald, worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u de informatie die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen of kunnen we uw bestelling mogelijk niet verwerken. Als u het niet eens bent met de procedures die zijn beschreven in dit privacy regelement, wordt u verzocht om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en om interactie met onze websites te vermijden.

Door het gebruik van onze website of het doen van een bestelling of het verder verstrekken van persoonlijke informatie wordt u geacht het reglement, zoals in deze verklaring is.

Toko Thanh Hung kan persoonsgegevens gebruiken voor o.a.:

 1. om de (toekomstige) bestelling van de klant op de meest optimale manier te verwerken;
 2. om door de klant gedane bestellingen financieel af te handelen;
 3. om de relatie met de klant te onderhouden en uit te breiden onder meer door het toesturen van nieuwsbrieven aan klanten en door klanten op de hoogte te stellen van voor hen interessante aanbiedingen en assortimentswijzigingen binnen Toko Thanh Hung.
 4. voor statistische en communicatieve doeleinden.

Welke gegevens worden verzameld

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • locatiegegevens
 • betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • ip-adres
 • internetbrowser en apparaat type

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Toko Thanh Hung en gelieerde ondernemingen, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Toko Thanh Hung groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Toko Thanh Hung en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Toko Thanh Hung en gelieerde ondernemingen kunt u bellen met 0181-698199, een brief sturen naar Toko Thanh Hung, Vondelsingel 43-45 3202 XE Spijkenisse, of een e-mail sturen via onze website info@tokothanhhung.eu

Toko Thanh Hung en gelieerde ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Toko Thanh Hung ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Toko Thanh Hung mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Toko Thanh Hung bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is info@tokothanhhung.eu. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Bewaren van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan als redelijkerwijs nodig is voor een goede dienstverlening en/of levering van product(en).
Toko Thanh Hung conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er zal een interne procedure aanwezig zijn voor het afhandelen van incidenten.

Beveiliging van de verwerking

Toko Thanh Hung legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toko Thanh Hung en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tokothanhhung.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Toko Thanh Hung wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring

Wilt u erop letten dat het mogelijk is dat wij onze privacy verklaring kunnen wijzigen. U kunt altijd de laatste versie zien op onze website.